Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego i leczenie szpitalne wobec pacjenta z podejrzeniem Ostrego Zespołu Wieńcowego - opis przypadku Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego i leczenie szpitalne wobec pacjenta z podejrzeniem Ostrego Zespołu Wieńcowego - opis przypadku
Procedure of the Emergency Medical Team and hospital treatment of a patient suspected of acute coronary syndrome - case study
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: June 7, 2024
Abstract:
PL
Wstęp: Temat pracy obejmuje postępowanie ZRM oraz interwencyjne leczenie szpitalne w odniesieniu do pacjentów u których doszło do Ostrego Zespołu Wieńcowego.
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie prawidłowego postępowania i udzielenia ukierunkowanych dla tego stanu medycznych czynności ratunkowych. W pracy zwrócono również uwagę na różnorodność objawów jakie mogą wystąpić u pacjenta, a także fakt, że w badaniu EKG nie zawsze obserwuje się zmiany wskazujące na niedokrwienie mięśnia sercowego. Kolejnym aspektem jest rozpoznawanie objawów przez społeczeństwo, potrzeba udzielania pierwszej pomocy, a także jak najszybsze wezwanie służb ratunkowych.
Materiał i metoda: Praca ma charakter kazuistyczny. Metoda podjętych badań opierała się na studium wybranego przypadku. Ocenie podlegały podjęte Medyczne Czynności Ratunkowe przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz leczenie szpitalne w przypadku pacjenta z OZW.
Wnioski: Na podstawie niniejszej pracy można stwierdzić, że OZW należy do stanów, które bezpośrednio zagrażają życiu, jednak prawidłowe postępowanie zwiększa szansę na przeżycie oraz powrót do zdrowia.
Introduction: The topic of the work covers the management of emergency medical services and emergency hospital treatment for patients suffering from acute coronary syndrome.
Purpose of the work: The aim of the work is to present the correct procedure and provide targeted medical rescue services for this condition. The study also draws attention to the variety of symptoms that may occur in the patient, as well as the fact that the ECG examination does not always show changes indicating myocardial ischemia. Another aspect is the recognition of symptoms by the public, the need to provide first aid, and calling the emergency services as soon as possible.
Material and method: The work is casuistic in nature. The research method was based on the study of a selected case. The assessment included emergency medical activities undertaken by the Emergency Medical Team and hospital treatment in the case of a patient with ACS.
Conclusions: Based on this study, it can be concluded that ACS is a condition that is directly life-threatening, but proper treatment increases the chance of survival and recovery.
Keywords:
PL
ostry zespół wieńcowy, zawał serca
acute coronary syndrome, heart attack
Reviewers: