Medyczne Czynności Ratunkowe i leczenie szpitalne u pacjenta z objawami udaru niedokrwiennego mózgu - studium przypadku Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Medyczne Czynności Ratunkowe i leczenie szpitalne u pacjenta z objawami udaru niedokrwiennego mózgu - studium przypadku
Medical Resceue Activites and Hospital Treatment of a Patient with Symptoms of an Ischemic Stroke- a Case Study
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 28, 2024
Abstract:
PL
: Udar niedokrwienny mózgu powstaje w wyniku zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Tworzy się skrzeplina, która zatyka światło naczynia doprowadzającego krew do mózgu. Udar niedokrwienny mózgu nazywany jest zawałem mózgu. Jest to najczęściej występujący rodzaj udaru, ponieważ stanowi on, aż 80% zachorowań. Podjęcie szybkiego leczenia, pozwala na udrożnienie przepływu w naczyniach krwionośnych.
Ischemic stroke occurs when blood flow to the brain is stopped. A clot forms and blocks the vessel supplying blood to the brain. An ischemic stroke is called a cerebral infarction. This is the most common type of stroke, as it accounts for as much as 80% of cases. Prompt treatment allows the flow in blood vessels to be unblocked.
Keywords:
PL
Niedowład kończyn, Tomografia, Udar niedokrwienny
Limb paresis, Tomography, Ischemic stroke
Reviewers: