Ocena poziomu wiedzy uczniów szkoły podstawowej w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Ocena poziomu wiedzy uczniów szkoły podstawowej w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Assessment of the knowledge level of primary school students in cardiopulmonary resuscitation
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 28, 2024
Abstract:
PL
Przeanalizowano poziom wiedzy uczniów szkoły podstawowej w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Badanie objęło uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej, skupiając się na ocenie ich umiejętności praktycznych przy użyciu manekinów QCPR. Wyniki wskazały istotne statystycznie różnice między klasami w różnych aspektach RKO, z lepszymi wynikami w starszych klasach, co może być związane z większą siłą fizyczną i lepszą koordynacją. Młodsi uczniowie mieli trudności z utrzymaniem odpowiedniej głębokości i tempa uciśnięć. Wyniki podkreślają potrzebę dostosowania programów nauczania pierwszej pomocy do różnych grup wiekowych, aby poprawić umiejętności praktyczne uczniów i zwiększyć bezpieczeństwo
w szkołach oraz poza nimi.
The level of knowledge of primary school students in the area of cardiopulmonary resuscitation (CPR) was analyzed. The study included students from grades 1-8, focusing on evaluating their practical skills using QCPR mannequins. The results indicated statistically significant differences between the classes in various aspects of CPR, with better results in older classes, which may be related to greater physical strength and better coordination. Younger students had difficulties maintaining the appropriate depth and rate of compressions. The findings highlight the need to adapt first-aid teaching programs to different age groups to improve students' practical skills and increase safety in schools and beyond.
Keywords:
PL
Resuscytacja krążeniowo–oddechowa, Nagłe zatrzymanie krążenia, prewencja, edukacja
Cardiopulmonary resuscitation, sudden cardiac arrest, prevention, education
Reviewers: