Medyczne czynności ratunkowe wykonywane u żołnierza w warunkach pola walki - studium przypadku Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Medyczne czynności ratunkowe wykonywane u żołnierza w warunkach pola walki - studium przypadku
Medical rescue procedures performed by a soldier in battlefield conditions - a case study
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 28, 2024
Abstract:
PL
Wstęp: Procedury postępowania medycznego na polu walki różnią się od wytycznych ratownictwa medycznego
w obszarze cywilnym. Kontakt ogniowy przeciwnika, niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz wiele innych czynników wpływa na czas udzielanej pomocy medycznej poszkodowanym żołnierzom.
Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest przybliżenie występujących zakłóceń podczas podejmowania czynności ratunkowych przez medyków na polu walki.
Materiał i metoda: Praca ma charakter kazuistyczny. Metoda podjętych badań obejmuje studium wybranego przypadku. Ocenie poddany został zespół przedsięwzięć medycznych czynności ratunkowych obejmujących okres od zdarzenia do wypisu poszkodowanego ze szpitala.
Wnioski: Opracowane wytyczne medycyny taktycznej minimalizują śmiertelność na polu walki. Odpowiednie szkolenie żołnierzy oraz ratowników medycznych w Resorcie Obrony Narodowej w przedmiotowym zakresie jest nierozłączną częścią przeżywalności. Wojsko Polskie potrafi ukończyć zadanie bojowe przy jednoczesnym utrzymaniu przy życiu i udzieleniu niezbędnej pomocy żołnierzom, którzy doznali urazów w wyniku realizacji zadań.
Introduction: Medical procedures on the battlefield differ from the guidelines of emergency medical services
in the civilian area. Enemy fire contact, unfavorable weather conditions and many other factors affect the time of medical assistance provided to injured soldiers.
Purpose of the work: The aim of this work is to present the disturbances occurring when rescue operations are undertaken by medics on the battlefield.
Material and method: The work is casuistic in nature. The method of research undertaken includes the study of a selected case. A set of medical rescue measures covering the period from the incident to the discharge of the injured person from the hospital was assessed.
Conclusions: The developed tactical medicine guidelines minimize mortality on the battlefield. Appropriate training of soldiers and paramedics at the Ministry of National Defense in this area is an integral part of survivability. The Polish Army is able to complete a combat task while keeping alive and providing necessary assistance to soldiers who have suffered injuries as a result of carrying out the tasks.
Keywords:
PL
Medycyna taktyczna, Czerwona taktyka, Improwizowany Ładunek Wybuchowy
Tactical Medicine, Red Tactics, Improvised Explosive Device
Reviewers: