Możliwości interwencyjnego leczenia tachyarytmii - studium przypadku Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Możliwości interwencyjnego leczenia tachyarytmii - studium przypadku
"Possibilities of interventional treatment of tachyarrhythmia – a case study"
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 28, 2024
Abstract:
PL
Wstęp: Tachyarytmia to stan kardiologiczny charakteryzujący się przyspieszonym i nieregularnym biciem serca, mogący prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca, a nawet do zgonu pacjenta. Każdy przypadek tachyarytmii wymaga indywidualnego podejścia uwzględniającego przyczynę, objawy oraz ogólny stan pacjenta. Leczenie zależne od typu tachyarytmii może obejmować: farmakoterapię, kardiowersję, wszczepienie rozrusznika serca, a także ablacje.
Cel pracy: Przedmiotem niniejszej pracy licencjackiej jest omówienie standardów postępowania przedszpitalnego i wewnątrzszpitalnego u pacjenta z zaburzeniami rytmu serca.
Materiał i metoda: Praca polegała na analizie jednego przypadku. Ocenie podlegały zrealizowane działania przeprowadzone przez podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego, specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Oddział Kardiologiczny, u pacjenta z zaburzeniami rytmu serca.
Wnioski: Na bazie napisanej pracy i jej wyników można stwierdzić, że podjęte odpowiednie czynności, w krótkim czasie u pacjenta z poważnymi zaburzeniami rytmu zwiększają jego szanse na przeżycie Kluczowy jest jak najszybszy transport do szpitala w celu zastosowania odpowiedniej diagnostyki i terapii.
Introduction: Tachyarrhythmia is a cardiac condition characterized by accelerated and irregular heartbeats, which may lead to serious cardiac arrhythmias and even death of the patient. Each case of tachyarrhythmia requires an individual approach taking into account the cause, symptoms and general condition of the patient. Treatment depending on the type of tachyarrhythmia may include: pharmacotherapy, cardioversion, pacemaker implantation, and ablations.
Purpose of the study: The subject of this bachelor's thesis is to discuss the standards of pre-hospital and in-hospital management of a patient with cardiac arrhythmias.
Material and method: The work consisted of analyzing one case. The evaluation covered the activities carried out by the basic Emergency Medical Team, the specialized Emergency Medical Team, the Hospital Emergency Department and the Cardiology Department in a patient with cardiac arrhythmias.
Conclusions: Based on the work and its results, it can be concluded that appropriate actions taken in a short time in a patient with serious arrhythmias increase his chances of survival. Transport to hospital as soon as possible for appropriate diagnostics and therapy is crucial.
Keywords:
PL
Tachyarytmia, postępowanie przedszpitalne, interwencyjne leczenie tachyarytmii, zespół preekscytacji
Tachyarrhythmia, pre-hospital management, interventional treatment of tachyarrhythmia, pre-excitation syndrome
Reviewers: