Analiza poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu pierwszej pomocy na przykładzie mieszkańców gminy Babice Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Analiza poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu pierwszej pomocy na przykładzie mieszkańców gminy Babice
Analysis of the level of public knowledge in the field of first aid on the example of the inhabitants of the Babice commune
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 23, 2024
Abstract:
PL
Wstęp: Pierwsza pomoc to czynności, które podejmuje się świadek zdarzenia w celu ratowania ludzkiego życia. Każdy obywatel jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy i nierzadko to właśnie od świadka zdarzenia zależy dalszy los poszkodowanego.
Cel: Celem badań była analiza poziomu wiedzy na temat pierwszej pomocy wśród mieszkańców gminy Babice.
Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone wśród 123 mieszkańców gminy Babice. Badania były dobrowolne i anonimowe. Kwestionariusz ankiety został umieszczony w mediach społecznościowych.
Wyniki i wnioski: Mieszkańcy gminy Babice posiadali wystarczającą wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Schemat postępowania przy zadławieniu sprawiło najwięcej trudności wśród respondentów. Osoby przed 30 rokiem życia posiadają większą wiedzę medyczną niż osoby po 60 roku życia. Może to wynikać z tego, że ludzie młodsi mają większy dostęp do szkoleń, choćby w zakładach pracy. Społeczeństwo jednogłośnie uważa jednak, że szkolenia z zakresu pierwszej pomocy są konieczne i ważne.
Background: First aid is the activity that a witness of an event undertakes in order to save human life. Every citizen is obliged to provide first aid and it is often the witness of the incident who determines the further fate of the injured person.
Aim: The aim of the study was to analyze the level of knowledge about first aid among the inhabitants of the Babice commune.
Material and Methods: The study was conducted among 123 inhabitants of the Babice commune. The research was voluntary and an. The survey questionnaire was posted on social media.
Results and conclusions: The inhabitants of the Babice municipality had sufficient knowledge in the field of first aid. The choking regimen caused the most difficulties among the respondents. People under 30 years of age have more medical knowledge than people over 60 years of age. This may be due to the fact that younger people have greater access to training, even in workplaces. However, the society unanimously believes that first aid training is necessary and important.
Keywords:
PL
Pierwsza pomoc, BLS, gmina Babice, NZK, stany nagłe
First aid, Babice commune, sudden cardiac arrest, emergencies
Reviewers: