Analiza satysfakcji z pracy wśród ratowników medycznych Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Analiza satysfakcji z pracy wśród ratowników medycznych
Analysis of job satisfaction among paramedics
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 23, 2024
Abstract:
PL
Wstęp: Praca ratownika medycznego jest bardzo specyficzna, różni się pod wieloma względami od innych zawodów. Charakterystyczną cechą dla tej pracy jest fakt, że wiąże się ona często z traumatycznymi doświadczeniami. Niniejsza praca ma na celu ocenić jakie poczucie satysfakcji z pracy mają ratownicy medyczni. Dodatkowo oceniono, czy w takiej pracy jest duże ryzyko wypalenia zawodowego. Opisano czym jest sama satysfakcja z pracy oraz specyfikę pracy ratownika medycznego.
Cel pracy: Głównym celem pracy była analiza satysfakcji z pracy w grupie zawodowej ratowników medycznych.
Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone wśród 62 ratowników medycznych, wykorzystano w tym celu autorski kwestionariusz ankiety, który został umieszczony w mediach społecznościowych. Ankieta dotyczyła badania satysfakcji z pracy ratowników medycznych.
Wyniki i wnioski: Zdecydowana większość respondentów odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy. Mimo tego, że znaczna grupa ankietowanych przekracza podstawowy wymiar pracy i określa swoją pracę jako stresującą nie myśli o jej zmianie.
Introduction: The work of a paramedic is very specific and differs in many respects from other professions. A characteristic feature of this work is the fact that it is often associated with traumatic experiences. This study aims to assess the sense of job satisfaction that paramedics have. Additionally, it was assessed whether there is a high risk of burnout in such work. It describes what job satisfaction itself is and the specific nature of the work of a paramedic.
Purpose of the study: The main purpose of the study was to analyze job satisfaction in the professional group of paramedics.
Material and methods: The research was conducted among 62 paramedics, using an original survey questionnaire that was posted on social media. The survey concerned the job satisfaction of paramedics.
Results and conclusions: The vast majority of respondents feel satisfied with their work. Even though a significant group of respondents exceeds the basic workload and describes their job as stressful, they do not think about changing it.
Keywords:
PL
ratownictwo medyczne, satysfakcja, stres, wypalenie zawodowe
paramedic, satisfaction, stress, burnout
Reviewers: