Analiza poziomu stresu oraz jego wpływu na pracowników ochrony zdrowia w sytuacjach szczególnych u pacjentów pediatrycznych i kobiet w ciąży Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Analiza poziomu stresu oraz jego wpływu na pracowników ochrony zdrowia w sytuacjach szczególnych u pacjentów pediatrycznych i kobiet w ciąży
Analysis of Stress Level and Its Impact on Healthcare Workers in Special Situations with Pediatric Patients and Pregnant Women.
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 23, 2024
Abstract:
PL
Praca licencjacka skupia się na analizie wpływu stresu na pracowników służby zdrowia w stanach nagłych z udziałem kobiet w ciąży i pacjentów pediatrycznych. Autor przedstawia teoretyczne podstawy dotyczące stresu
i czynników stresogennych, omawiając definicje, teorie oraz mechanizmy stresu.
W pracy zawarto opis materiału i metod, gdzie autor przedstawia cele oraz narzędzia pomiarowe, a następnie przeprowadza z użyciem ankiety na grupie pracowników ochrony zdrowia analizę różnych czynników wpływających na ich pracę i zdrowie psychiczne. Badanie przeprowadzone było w celu zidentyfikowania potencjalnych czynników stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim wśród pracowników ochrony zdrowia. Wyniki badania wskazały, że pracownicy ochrony zdrowia doświadczają wysokiego poziomu stresu w swojej pracy, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla ich zdrowia psychicznego.
Wnioski z pracy mogą być pomocne dla pracodawców w identyfikowaniu obszarów, w których konieczna jest poprawa warunków pracy pracowników ochrony zdrowia w celu zmniejszenia poziomu stresu i poprawy ich zdrowia psychicznego. Badanie pozwoliło również na zidentyfikowanie skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, które mogą być wykorzystane w celu poprawy dobrostanu pracowników ochrony zdrowia.
The bachelor's thesis focuses on the analysis of the impact of stress on health care workers in emergency situations involving pregnant women and pediatric patients. The author presents the theoretical foundations regarding stress
and stress factors, discussing definitions, theories and mechanisms of stress. Analyzes the impact of stress on health care workers.
There is a description of the material and methods, where the author presents the goals and measurement tools, and then uses a survey on a group of health care workers to analyze various factors affecting their work and mental health. The study was conducted to identify potential stress factors and ways of dealing with it among health care workers. The study results indicated that healthcare workers experience high levels of stress in their work, which may lead to negative consequences for their mental health.
The findings can be helpful to employers in identifying areas where it is necessary to improve the working conditions of health care workers in order to reduce stress levels and improve their mental health. The study also identified effective stress management strategies that can be used to improve the well-being of healthcare workers.
Keywords:
PL
Stres. Pacjent Pediatryczny. Kobieta w ciąży. Wpływ stresu. Relaksacja stresu.
Stress. Pediatric Patient. Pregnant woman. The impact of stress. Stress relaxation.
Reviewers: